[ ] [ 20:24 ] [ مهدی بوجاری ]

1-      در تولیدی امیری بهای اولیه ی 150000 ریال و بهای تبدیل 180000 ریال است در صورتیکه نرخ جذب سربار 20% هزینه دستمزد باشد مواد مستقیم عبارت است از

1- 60000        2- 90000    3- 300000     4- 1500000

2- تولیدی حمیدی کالایی به بهای تمام شده 80000 ریال به قیمت 100000 ریال فروخت در این تولیدی


برچسب‌ها: نمونه سوالات
ادامه مطلب
[ ] [ 15:13 ] [ مهدی بوجاری ]

1-      اگر مصرف مواد بین  80تا 160 واحد در روز و مدت وصول آن 18  تا 26 روز باشد زمان متوسط وصول کدام است

1- 8    2- 22     3- 48     4- 80

2- در صورتیکه مصرف مواد کارگاهی روزانه 600 کیلو و مدت وصول مواد 16 تا 20 روز باشد حداقل موجودی کارگاه چقدر است

1-  12000       2- 9000     3- 6400      4-


برچسب‌ها: نمونه سوالات
ادامه مطلب
[ ] [ 15:12 ] [ مهدی بوجاری ]

سوالات آشنایی با شرکتهای تضامنی

1-     هر یک از شرکای فعالیت های تضامنی در چه موردی میتوانند ادعای سهم جداگانه و شخصی داشته باشند

1- سود شرکت     2- بدهی های شرکت     3- مالکیت اموال شرکت         4- هر سه مورد

2-واحدهای اقتصادی انتفاعی از لحاظ نوع فعالیت به کدام یک از موارد زیر تقسیم میشوند

1- حقیقی و حقوقی    2- دولتی و خصوصی       3- تجاری و غیر تجاری        4- انتفاعی غیر انتفاعی


ادامه مطلب
[ ] [ 15:11 ] [ مهدی بوجاری ]
۱-   ترازنامه را تعريف كنيد. 1نمره

 

2-   واحدهاي اقتصادي از نظر تعداد مالك به چند دسته تقسيم مي شوند؟ به اختصار شرح دهيد. 1نمره

 

3-   اصل تطابق را توضيح دهيد. 1 نمره

 


ادامه مطلب
[ ] [ 15:4 ] [ مهدی بوجاری ]
سوالات اصول حسابداری  1 

 

1- با استفاده از اطلاعات ذیل، اثر رویدادهای مالی بر معادله حسابداری موسسه آلفا را نشان دهید:

الف) اختصاص مبلغ 48000000 ریال توسط آقای دامغانی به عنوان سرمایه در تاریخ 11/9/1384

ب ) برداشت مبلغ 4000000 ریال توسط آقای دامغانی در تاریخ 11/10/1384

ج ) خرید اثاثیه اداری به مبلغ 5000000 ریال به صورت نقد و 10000000 ریال به طور نسیه در تاریخ 11/11/1384

د )  افتتاح حساب شماره 2500 نزدیکی از شعب بانک صادرات به نام موسسه درتاریخ 11/12/1384 و واریز مبلغ 20000000 ریال به حساب جاری.

 


2- با استفاده از اطلاعات ذیل، برداشت صاحب موسسه شرکت بازرگانی اعتماد را محاسبه کنید:

درآمد 2000000 ریال، سرمایه اول دوره 3000000 ریال، هزینه 600000 ریال، سرمایه‌گذاری مجدد 100000 ریال، سرمایه آخر دوره 4000000 ریال

 


3- با استفاده از اطلاعات ذیل، سود (زیان) ویژه موسسه تجارتی سپهر را نشان دهید:

هزینه حمل کالای خریداری شده 120000 ریال، موجودی کالای اول دوره 98000 ریال، خرید کالا 7000000 ریال، برگشت از خرید 80000 ریال، موجودی کالای پایان دوره 2000000 ریال، هزینه مالیات 99000 ریال، فروش کالا 12000000 ریال، برگشت از فروش و تخفیفات 40000 ریال، هزینه حقوق 4000000 ریال، هزینه حمل کالای فروش رفته 5000000 ریال.

 

4- شرکت بازرگانی زاگرس در تاریخ 30/8/1380 بابت بیمه دو ساله شرکت مبلغ 48000000 ریال پرداخت نمود.                       در تاریخ 1/12/1380 مبلغ 2400000 ریال به عنوان پیش دریافت انجام خدمات از موسسه رخش دریافت نمود که مبلغ 1000000 ریال خدمات تا پایان سال انجام نشده بود، چنانچه شرکت بازرگانی زاگرس پیش دریافت و پیش پرداخت را در حسابهای دارایی و بدهی نموده باشد:     

مطلوبست: ثبت اسناد حسابداری فوق در دفتر روزنامه و سپس انجام تعدیلات لازم در پایان سال 1380.

 

5- آقای افشاری در تاریخ 2/3/1382 اقدام به تاسیس موسسه خدماتی افشاری نمود، عملیات مالی مربوط به سال 1382 در دست است:

· 3/3/1382 واریز مبلغ 60000000 ریال به عنوان سرمایه اولیه توسط آقای افشاری

· 30/3/1382 سرمایه‌گذاری مجدد توسط آقای اکبری به مبلغ 2000000 ریال

· 8/4/1382 دریافت مبلغ 1000000  ریال از موسسه توحید جهت ارائه خدمات در آینده

· 31/5/ 1382 خرید اتومبیل به مبلغ 2500000 ریال بطور نسیه از موسسه امیر و خرید کامپیوتر از موسسه ب به طور نقد به مبلغ 500000 ریال

· 1/6/1382 برداشت شخصی توسط آقای افشاری به مبلغ 100000 ریال و پرداخت حقوق به کارکنان به مبلغ 2800000 ریال       

· 1/7/1382 پرداخت هزینه اجاره ساختمان به مبلغ 380000 ریال و پرداخت هزینه آب مبلغ 250000 ریال

· 01/8/1382 ارسال صورتحساب بابت انجام خدمات به مبلغ 4500000 ریال برای موسسه تولیدی برق

· 26/12/1382 انجام خدمات برای موسسه بازرگانی رعد و دریافت چکی به مبلغ 7500000 ریال به سررسید 25/2/1383

مطلوبست:‌ ثبت عملیات مالی در دفتر روزنامه موسسه خدماتی افشاری، تهیه دفتر کل و تراز آزمایشی چهار ستونی، تهیه سود و زیان  و تهیه ترازنامه

 

6- با استفاده از اطلاعات ذیل، صورتحساب سود و زیان ، ترازنامه و صورتحساب سرمایه شرکت خدماتی آبان را محاسبه نمائید: صندوق 1200000 ریال، اسناد پرداختنی 1000000 ریال، سرمایه اول دوره 1300000 ریال، اثاثیه 1800000 ریال، برداشت شخصی صاحب موسسه 520000 ریال، درآمد خدمات 1000000 ریال، هزینه‌های اداری 180000 ریال، هزینه حقوق 200000 ریال، حسابهای دریافتنی 200000 ریال، حسابهای پرداختنی 400000 ریال، زمین 1000000 ریال، سرقفلی 1200000 ریال، سرمایه‌گذاری مجدد 1200000 ریال، پیش پرداخت 600000 ریال، پیش دریافت 1000000 ریال، وام دریافتنی بلند مدت 1000000 ریال.  


 

7- اصول، فروض و رشته های حسابداری را فقط نام ببرید.

 

 

  

سری دوم :

 

1-   با استفاده از اطلاعات ذیل، صورتحساب سود و زیان ، ترازنامه و صورتحساب سرمایه شرکت خدماتی آبان را محاسبه نمائید:

صندوق 600000 ریال، اسناد پرداختنی 500000 ریال، سرمایه اول دوره 650000 ریال، اثاثیه 900000 ریال، برداشت شخصی صاحب موسسه 260000 ریال، درآمد خدمات 500000 ریال، هزینه‌های اداری 90000 ریال، هزینه حقوق 100000 ریال، حسابهای دریافتنی 100000 ریال، حسابهای پرداختنی 200000 ریال، زمین 500000 ریال، سرقفلی 600000 ریال، سرمایه‌گذاری مجدد 600000 ریال، پیش پرداخت 300000 ریال، پیش دریافت 500000 ریال، وام دریافتنی بلند مدت 500000 ریال.  

 2-   با استفاده از اطلاعات ذیل، اثر رویدادهای مالی بر معادله حسابداری موسسه امیری را نشان دهید:

الف) اختصاص مبلغ 12000000 ریال توسط آقای امیری به عنوان سرمایه در تاریخ 12/7/1384

ب ) برداشت مبلغ 1000000 ریال توسط آقای امیری در تاریخ 15/7/1384

ج ) خرید اثاثیه اداری به مبلغ 2000000 ریال به صورت نقد و خرید اتومبیل به مبلغ 100000000 ریال به طور نسیه در تاریخ 20/7/1384

د )  افتتاح حساب شماره 4521 نزدیکی از شعب بانک صادرات ایران به نام موسسه درتاریخ 5/8/1384 و واریز مبلغ1000000 ریال به حساب جاری

 

  3-   با استفاده از اطلاعات ذیل، سود ویژه موسسه تجارتی آلفا را نشان دهید:

خرید کالا 2000000 ریال، برگشت از خرید 20000 ریال، هزینه حمل کالای خریداری شده 100000 ریال، موجودی کالای اول دوره        120000 ریال، موجودی کالای پایان دوره 150000 ریال، فروش کالا 5000000 ریال، برگشت از فروش و تخفیفات 200000 ریال، هزینه حقوق 500000 ریال، هزینه حمل کالای فروش رفته 250000 ریال، هزینه مالیات 100000 ریال.

 

4-   با استفاده از اطلاعات ذیل، سرمایه پایان دوره شرکت بازرگانی اعتماد را محاسبه نمائید:

سرمایه اول دوره 5000000 ریال، درآمد 1200000 ریال،  هزینه 2000000 ریال، سرمایه گذاری مجدد 3200000 ریال، برداشت 4000000 ریال

 

5-   آقای آزادی در تاریخ 1/1/1384 اقدام به تاسیس موسسه خدماتی آزادی نمود، عملیات مالی مربوط به سال 1384 در دست است:

الف) 1/1/1384 واریز مبلغ 20000000 ریال به عنوان سرمایه اولیه توسط آقای آزادی.

ب ) 31/1/1384خرید میز و صندلی به مبلغ 1500000 ریال بطور نقد و خرید کامپیوتر از موسسه نگین به طور نسیه به مبلغ 2000000 ریال.

ج ) 1/2/1384 برداشت شخصی توسط آقای آزادی به مبلغ 500000 ریال و پرداخت حقوق به کارکنان به مبلغ 2500000 ریال.       

د ) 1/2/1384 پرداخت هزینه اجاره ساختمان به مبلغ 700000 ریال و پرداخت هزینه آب مبلغ 200000 ریال.

ه ) 25/7/1384 ارسال صورتحساب بابت انجام خدمات به مبلغ 4000000 ریال برای موسسه تولیدی سهند.

و ) 30/9/1384 سرمایه‌گذاری مجدد توسط آقای آزادی به مبلغ 4000000 ریال.

ز ) 16/11/1384 دریافت مبلغ1000000 ریال از موسسه ارس جهت ارائه خدمات در آینده(خدمات در آذرماه توسط موسسه آزادی ارائه می‌شود).

ح ) 28/12/1384 پرداخت بدهی به موسسه نگین و دریافت طلب از موسسه تولیدی سهند

چ ) 28/12/1384 انجام خدمات برای موسسه بازرگانی مهرگان و دریافت چکی به مبلغ 1000000 ریال به سررسید 30/2/1385

مطلوبست:‌ ثبت عملیات مالی در دفتر روزنامه موسسه آزادی، تهیه دفتر کل و تهیه تراز آزمایشی چهار ستونی، تهیه سود و زیان، تهیه ترازنامه

 

6-   شرکت بازرگانی آلفا در تاریخ 01/10/1384 بابت بیمه یکساله شرکت مبلغ 12000000 ریال پرداخت نمود. در تاریخ 1/12/1384 مبلغ 14000000 ریال به عنوان پیش دریافت خدمات یکساله از موسسه بتا دریافت نمود، چنانچه شرکت بازرگانی آلفا پیش دریافت و پیش پرداخت را در حسابهای دارایی و بدهی نموده باشد مطلوبست: ثبت اسناد حسابداری فوق و سپس انجام تعدیلات لازم در پایان سال 1384

[ ] [ 17:8 ] [ مهدی بوجاری ]
فصل اول                               بازرگانی

مفهوم بازرگاني را بيان كنيد؟
تعريف حقوقي بازرگان را بنويسيد؟
انواع معاملات بازرگاني را نام ببريد؟
معاملات بازرگاني ذاتي يعني چه و دو مثال بزنيد؟
معاملات بازرگاني تبعي يعني چه و دو مثال بزنيد؟
دلال كيست توضيح دهيد؟
حق العمل كار كيست توضيح دهيد؟
عامل كيست توضيح دهيد؟

 


ادامه مطلب
[ ] [ 17:4 ] [ مهدی بوجاری ]

MEHDI BOVJARI |      صفحه اصلی تماس با ما عناوین مطالب پروفایل آموزش و پرورش منطقه بن رود وزارت آموزش و پروش
جستجو کنید.
تبادل لوگو
ذکر ایام هفته
جملات تصادفی
زمان گذر عمر

تاریخ روز
علمای شیعه

 آیت الله سید علی خامنه ای (مد ظله العالی)
خامنه ای
 آیت الله جواد تبریزی (رحمة الله علیه)
تبریزی
 آیت الله محمد تقی بهجت (رحمة الله علیه‌)
بهجت
 آیت الله نوری همدانی (مد ظله العالی‌)
همدانی
 آیت الله  سید صادق شیرازی (مد ظله العالی)
شیرازی
 آیت الله لطف الله صافی (مد ظله العالی‌)
صافی
 آیت الله ناصر مکارم شیرازی (مد ظله العالی‌)
مکارم شیرازی
 آیت الله فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه)
لنکرانی
 آیت الله سید علی سیستانی (مد ظله العالی)
سیستانی
 آیت الله وحید خراسانی (مد ظله العالی )
خراسانی
 آیت الله جوادی آملی (مد ظله العالی )
آملی
 آیت الله جعفر سبحانی (مد ظله العالی)

جهت دریافت كد لوگوی مراجع كلیك كنید

**امکانات وب
لینک های روزانه
[ ] [ 18:46 ] [ مهدی بوجاری ]

1-    شرکت تولیدی البرز اطلاعات مورد نیاز خود را به شرح زیر اعلام کرده است :

موجودی اول دوره    2.500.000                        مصرف روزانه 150- 250 کیلوگرم

مدت تحویل سفارش 50-100 روز                         موجودی پایان دوره  2.000.000

مواد مصرف شده طی دوره  9.000.000

مطلوبست


ادامه مطلب
[ ] [ 11:41 ] [ مهدی بوجاری ]

                                                                 

                  مسئول حقوق و دستمزد شهريور 87             

                  تستی مسابقه علمی حقوق و دستمزد                        

                  تئوری حقوق ودستمزدشهریور88             

                 عملی حقوق ودستمزد شهریور88                                

                 مجموعه سئوالات تستی حقوق و دستمزد 8۶-۸۵             

                 سوالات نهايي استاني تئوري و عملی درس رایانه کار حقوق و دستمزد

[ ] [ 14:26 ] [ مهدی بوجاری ]

سوالات آشنایی با شرکتهای تضامنی

1-     هر یک از شرکای فعالیت های تضامنی در چه موردی میتوانند ادعای سهم جداگانه و شخصی داشته باشند

1- سود شرکت     2- بدهی های شرکت     3- مالکیت اموال شرکت         4- هر سه مورد

2-واحدهای اقتصادی انتفاعی از لحاظ نوع فعالیت به کدام یک از موارد زیر تقسیم میشوند

1- حقیقی و حقوقی    2- دولتی و خصوصی       3- تجاری و غیر تجاری        4- انتفاعی غیر انتفاعی


ادامه مطلب
[ ] [ 15:3 ] [ مهدی بوجاری ]

1-    حسابداری را تعریف کنید ؟

2-    انواع استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری را نام ببریدو برای هرکدام یک مثال بیاورید .

3-    حسابداری مدیریت و حسابداری مالی هرکدام گزارشهای مالی را برای چه کسانی تهیه می کنند .

4-    انواع واحدهای اقتصادی از نظر هدف را نام ببرید 


ادامه مطلب
[ ] [ 11:44 ] [ مهدی بوجاری ]
۱-    حسابداری بهای تمام شده یکی از شاخه های ................ است.

2-  در یک دوره با تولید 10000 واحد محصول ، هزینه متغیر هر واحد 200 ریال بود ، اگر در این دوره 8000 واحد محصول تولید شود ، هزینه متغیر برای تولید هر واحد محصول چند ریال است؟

3-    اصطلاح « هزینه یابی » را تعریف کنید ؟


ادامه مطلب
[ ] [ 11:43 ] [ مهدی بوجاری ]
۱- انبارگردانی چیست ؟

2- روشهای ارزیابی موجودی کالا را نام ببرید ؟

3- روش شناسایی ویژه و روش قیمت های خرده فروشی به ترتیب برای چه مؤسساتی کاربرد دارند ؟


ادامه مطلب
[ ] [ 11:40 ] [ مهدی بوجاری ]

ا- برای ثبت خرید یک دستگاه رایانه ، در یک فروشگاه مواد غذایی چه حسابی بدهکار می شود ؟

الف) خرید کالا              ب) موجودی کالا               ج) خرید اثاثه                 د) اثاثه

2- کدام یک از تخفیفات زیر در دفاتر خریدار و فروشنده ثبت می شود ؟

 الف ) تخفیف تجاری          ب) تخفیف توافقی            ج) تخفیف نقدی         د) الف و


ادامه مطلب
[ ] [ 11:38 ] [ مهدی بوجاری ]

1-    اسناد و مدارک مثبته را تعریف کنید .

2-    حسابهای معین را تعریف کنید .

3-    دفتر معین مستقیماً از روی ........................ نوشته می شود و جزئیات  ................   است .

4-    نام دیگر هرکدام از موارد زیر چیست


ادامه مطلب
[ ] [ 11:37 ] [ مهدی بوجاری ]

1- خلاصه فعالیتهای مالی انجام شده در تعمیرگاه البرز به شرح زیر می باشد با درج علامت" +" به نشانه افزایش ،" –" به نشانه کاهش و "0" به نشانه بی تأثیر جدول را کامل کنید :

1

ارائه خدمت به مشتریان و ارسال صورتحساب بابت آن

دارایی

سرمایه

بدهی

 

 

 

2

پرداخت هزینه حقوق کارگران

 

 

 

3

پیش پرداخت هزینه اجاره

 

 

 

 

دریافت صورتحساب بابت هزینه نقاشی ساختمان

 

 

 

4

برداشت نقدی صاحب موسسه

 

 

 


ادامه مطلب
[ ] [ 11:34 ] [ مهدی بوجاری ]

1-    اثر هر یک از رویدادهای مالی زیر را بر معادله حسابداری بنویسید :

الف) پیش دریافت درآمد از مشتریان       ب) پیش پرداخت تبلیغات به موسسه تبلیغاتی " تداعی"

ج) برداشت نقدی صاحب موسسه           د) استرداد نیمی از ملزومات خریداری شده به طور نسیه

2- در یک واحد اقتصادی دارایی دو برابر بدهی ها می باشد در صورتی که سرمایه 3.000.000 ریال باشد دارایی چند ریال است ؟

الف) 9.000.000             ب)6.000.000         ج)3.000.000           د) 2.000.000


ادامه مطلب
[ ] [ 11:30 ] [ مهدی بوجاری ]
76.80
ديماه 86 حسابداري مالي درجه 4 81.92
1386/09/14 سوال تشریحی حسابداری مالی درجه 4 43.52
1386/09/14 سوالات امتحان نهایی تئوری حسابداری مالی درجه 4 137.73
1386/09/14 سوالهای تستی مسابقه علمی حقوق و دستمزد 108.54
1386/12/1 مجموعه سؤالات تشریحی حسابداری مالی درجه 4 85 - 1383 110.59
1386/12/1 مجموعه سئوالات تستی حقوق و دستمزد 85 - 1383 204.80
1387/03/16 نمونه سؤال حسابداری صنعتی تئوری سالهای 86 - 82 64.26
1387/03/16 نمونه سؤال حسابداری صنعتی عملی سالهای 86 - 82 43.57
خرداد 87 - حسابداری مالی درجه 3 90.11
خرداد 88 - حسابداري مالي درجه 4 تئوري و عملي 70.14
خرداد 88 - حسابداري صنعتي مقدماتي تئوري و عملي 96.26
خرداد 88 - حقوق و دستمزد تئوري و عملي 72.19
خرداد 88 - رايانه كار حسابداري مالي تئوري و عملي 125.95
خرداد87 - حسابداری صنعتی 97.79
خرداد87 - رایانه کار حسابداری مالی 148.48
خرداد87 - مسئول حقوق ودستمزد 74.75
دي 87 رايانه كار حسابداري 98.30
دي 87 حسابداري صنعتي 75.26
دي 87 حسابداري مالي 77.82
دي 87 حسابداري مقدماتي 78.34
ديماه 86 حسابداري مالي درجه 3 266.75
ديماه 86 رايانه كار حسابداري مالي 105.98
دیماه 87 سوالات تئوری حسابداری مالی درجه 4 (136ساعته) 59.39
سوالات نهايي استاني تئوري و عملی درس رایانه کار حقوق و دستمزد 70.14
شهريور 87 حسابداري صنعتي مقدماتي 73.22
شهريور 87 حسابداري عمومي مقدماتي 91.65
شهريور 87 حسابداري مالي درجه 3 220.67
شهريور 87 حسابداري مالي درجه 4 72.19
شهريور 87 رايانه كار حسابداري مالي 78.34
شهريور 87 مسئول حقوق و دستمزد 81.41
شهريور 88 حسابداري درجه 4 76.29
شهريور 88 حسابداري صنعتي 130.05
شهريور 88 حسابداري مقدماتي 81.41
شهريور 88 مسئول حقوق و دستمزد 76.80
درباره وبلاگ

به نام خدا
سلام به شما بازدید کننده گرامی بنده مهدی بوجاری کاردانی حسابداری دولتی - کارشناسی حسابداری مالی و هنرآموزحسابداری در استان اصفهان هستم.
این وبلاگ یک وبلاگ آموزشی هست. آن هم حسابداری فقط مطالب حسابداری.نمونه سوال..تست.کتب درسی.نکات کنکور. و هر چی که بخواید.فقط اگه مطالب خوب بود و ازش استفاده کردید ممنون میشم نظر هم بدید.اگه مطالب بيشتري ميخوايد به نوشته‌هاي پيشين هم سر بزنيد.تلفن: 03158102294
مطالب مرتبط با حسابداری
خبرنامه

خبرنامه پايگاه اينترنتي مقتدر مظلوم


Mazloum.Ir

اوقات شرعی
پخش از
موقعیت شما
طراح قالب
 وبلاگ حسابداری بوجاری
-----------مهدی بوجاری ورزنه------------- ---www.m-hesabdary.blogfa.com---
***********************
*امکانات وب

پایگاه تخصصی نماز-بهترین راه رسیدن به خدا

وبلاگ نماز

دنیـای نیـاز بـه نمــاز | WorldPrayer.ir

وب سایت نماز

http://azadupload.com/uploads/server-3-92/azadupload.com137979810914022.png